شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

mahdi-M.N

+ شمام تو امتحانا هرچي سوال بلد بوديد 0/5 نمره داشت . . . . . . . . . هر چي بلد نبوديد 2 نمره ؟
چراغ جادو
mahdi-M.N
0 امتیاز
0 برگزیده
407 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mahdi-M.N عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top